.

ANBI Gegevens

Naam instelling:    Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
RSIN: 855856968
Adres: Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht
Telefoon: 06 836 93 521
E-mail info@fairtradegemeenten.nl 

INLEIDING
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland is eind 2015 opgericht door ontwikkelingsorganisatie ICCO/Kerk in Actie, Stichting Max Havelaar en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De drie organisaties waren in 2007 de initiatiefnemers van de Nederlandse Fairtrade Gemeente campagne die in Nederland, in navolging van de in Engeland gestarte internationale campagne Fairtrade Towns.

DOELSTELLING
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland heeft ten doel eerlijke handel te bevorderen in Nederland, zodat kleine producenten en arbeiders in Afrika, Zuid-Amerika en Azië via een eerlijke prijs op eigen kracht armoede kunnen aanpakken, zich kunnen organiseren en duurzaam kunnen ondernemen. Onderdeel van deze doelstelling is het stimuleren van de in- en verkoop en het gebruik van fairtrade producten door de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), haar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen, waarbij de internationaal afgestemde definitie van fairtrade wordt gehanteerd die staat omschreven in ‘A charter of fairtrade principles’.

FAIRTRADE PRINCIPES
De internationaal afgestemde definitie van fairtrade zoals omschreven door de WFTO heeft de volgende 10 principes voor het drijven van eerlijke handel:

 1. Marktkansen creëren voor achtergestelde producten
 2. Transparantie in de handelsketen
 3. Eerlijke handelspraktijken
 4. Een minimumprijs
 5. Geen gedwongen en kinderarbeid
 6. Geen discriminatie
 7. Goede arbeidsomstandigheden
 8. Mogelijkheid tot zelfontwikkeling
 9. Promotie van fairtrade
 10. Aandacht voor milieu

WERKWIJZE
De stichting probeert haar doelstelling te bereiken door voorvechters van eerlijke handel in Nederland een context te bieden om binnen hun gemeenschap werk te maken van eerlijke handel via het behalen van een fairtrade titel. Tevens doet stichting Fairtrade Gemeente Nederland de uitgave, controle, en bewaking van de fairtrade titels en waar nodig ondersteunt de stichting voortrekkers van eerlijke handel in het bereiken van de Fairtrade Gemeente titel.

CRITERIA
Voorvechters van eerlijke handel kunnen binnen hun gemeenschap de krachten bundelen om zich er samen voor in te spannen dat hun gemeente voldoet aan de zes criteria van de Fairtrade Gemeente campagne. Als een gemeente (of provincie) volgens een onafhankelijke jury voldoet aan de zes vaste criteria zal de Fairtrade Gemeente titel toegekend worden. Om het jaar moeten gemeenten een aanvraag doen voor verlenging van de Fairtrade Gemeente titel. De jury zal deze aanvraag honoreren als de betreffende gemeente wederom voldoet aan de onderstaande zes criteria:

 1. Er is een lokaal kernteam
 2. De Lokale overheid steunt fairtrade
 3. Winkels en horeca verkopen fairtrade 
 4. Organisaties en bedrijven gebruiken fairtrade
 5. Plaatselijk is er media-aandacht en zijn er evenementen
 6. Er zijn plaatselijke initiatieven van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

LANDELIJK CAMPAGNETEAM
Het Landelijke Campagneteam faciliteert de lokale kernteams, organiseert on- en offline onderlinge kennisdeling, inspiratiebijeenkomsten, doet als voorbereiding voor de jury de beoordeling van de titelaanvragen en ondersteunt de jury bij haar werkzaamheden. In het land zijn vrijwilligers actief als regio adviseurs. Daarnaast zijn vrijwilligers landelijk actief ten behoeve van het Landelijk campagneteam. Naast het ondersteuningsprogramma voor de lokale kernteams organiseert het Landelijk campagneteam actie, lobby en educatieve activiteiten. Dit alles voor zover de middelen dit toelaten.

ANBI STICHTING
De stichting Fairtrade Gemeente Nederland heeft geen winstoogmerk. Alle met activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de stichting Fairtrade Gemeente Nederland. Zoals opgenomen in de statuten zal een eventueel liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling. Stichting Fairtrade Gemeente Nederland houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

FINANCIËN
Eind 2014 beëindigde de Minister voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking. Dit programma was tot die tijd de hoofdfinancier van de Fairtrade Gemeente campagne. In 2015 werd de Fairtrade Gemeente campagne financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van: ICCO / Kerk-in-Actie (ICCO), Stichting Max Havelaar en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De Stichting zoekt naar nieuwe financieringsbronnen om het werk van de campagne in de toekomst zeker te stellen. In 2016 en 2017 worden verkenningen uitgevoerd naar nieuwe partners die de campagne ook financieel steunen.

BESTEDINGSBELEID
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling van de stichting. Jaarlijks zijn de bestedingen van de stichting onder te verdelen in een aantal categorieën. Personeelskosten van het landelijke campagneteam en aanvullende expertise omvat ruim de helft van de te besteden gelden. Aan activiteiten wordt ongeveer 30% besteed. Deze activiteiten zijn allen gericht op het realiseren van de doelstelling om de in- en verkoop en het gebruik van fairtrade producten door de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), haar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen te stimuleren. De overige 15% worden onder anderen besteed aan huisvestingskosten en andere overheadkosten.

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
De administratieve organisatie is in eigen beheer met ondersteuning vanuit Stichting Max Havelaar Nederland.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING
In totaal zijn er maximaal 7 bestuurlijke zetels bezet. Twee voor de huidige partners en initiatiefnemers ICCO/Kerk in Actie en Stichting Max Havelaar. Drie zetels zijn gereserveerd voor actieve vrijwilligers uit het land en nog eens twee zetels zijn gereserveerd voor mogelijk toekomstige partners.

Bestuur:

H. Zandvliet Voorzitter
P. D’Angremond Penningmeester
J. Heuer  Bestuurslid

BELONINGSBELEID
Bestuursleden ontvangen vergoeding voor de door hen gemaakte kosten voor de uitoefening van hun functie. Deze kosten worden onderbouwd met stukken en zijn nimmer bovenmatig. Bestuursleden ontvangen van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland geen beloning voor de uitoefening van hun functie.

JAARVERSLAG
Bekijk hier het jaarverslag 2015
Bekijk hier het jaarverslag 2016
Bekijk hier het uitgebreide financiële jaarverslag van 2016
Bekijk hier het jaarverslag 2017
Bekijk hier het uitgebreide financiële jaarverslag van 2017
Bekijk hier het jaarverslag 2018
Bekijk hier het jaarverslag 2019

.